Friday, June 13, 2014

Is The 15th Night of Sha'ban, Special?


The 15th Night of Sha'ban, Special?
by Umm Yusaiyr

.

Dum Ika-hangpu' Taglima sin Sha'ban..

Awn daying ha mga ma-nusiya' tiyartanto nila in dum ika-hangpu' taglima sin bulan Sha'ban ha pagsambahayang Qiyaamul Layl iban pagbassa Qur-an. In kaybanan puasahun nla in Adlaw ikahangpu taglima yaun.

Bismillaahir Rahmaanir Raheem..

In sarayaw-rayaw suntuan sin kitaniyu sarta' uupihan amuna in Nabi natu' Muhammad s.a.w..

In Nabiy s.a.w. misan nakaminsan way sya nag-ibaadat tartantu ha du-man sin ikahangpu' taglima sin Sha'ban, damikyan in mga Sahabat nya (r.a.).

Laung hi Sheikh bin Baaz Rahimahullaah:

((Wayruun saheeh hadith manunju-ki ha hangpu' taglima sin Sha'ban.. Kataan sin hadith magkasabbot sin mga ma-nusya, in mga yadtu bang bukun hadith mawdhu', hadith daiyf, way puunan nya..

Wayruun special tungud ha dum ini iban wayruun pagbassa Qur-an atawa pagsambahayang, sambahayang isa isa na ka atawa barjama-a amuin natartantu ha dum ini..

In amuin pyagsabbut sin kaybanan Ulama' awn kunu' special ha dum ini in iyan ra'yi daiyf (weak opinion). Di' makajari tartantuhun in dum ikahangpu' taglima ha unu unu na kakahinang tartantu (special actions).. amuini in kurik opinion..))

-- fataawa islaamiyya 4/511
____________________

Ha tungud sin i'tikad sin kaybanan in Allaahu Subhaanahu wa Ta'aala magnaug pa Langit Dunya ha du-man sin ika-15 asupaya ampunun ktanyu,

In mattan nya, bukun hadja ha dum ika-15 magnaug in Allaah S.W.T. pa Langit Dunya, buwat malaengkan, magjatu ini dum dum sin katan patahunan..

Nagsabda in Nabiy s.a.w.:

[ dum dum apabila dumatung in tung kabahagi' nya (1/3 of d nyt) magnaug in Allaah Tabaaraka wa Ta'aala pa Langit Dunya maglawag ha mga Eipun Nya mag iistigfar iban mga ma-ngangayu' du'a..] -- byah sin nasabbut ha Bukhaariy..
.

Naasubu e Abdullaah bin al-Mubaarak tungud pa pagnaug sin Allaah pa Langit Dunya ha dum ika-15, in agi nya:

((in yan daiyf!! amun ha rum sin ika-15? magnaug in Allaah S.W.T. dum dum!))

read more:
http://www.islam-qa.com/en/ref/49678
.

PAGPASAWA:

In pagpuasa ha bulan Sha'ban sunnat nahinang sin Rasul s.a.w. sagawa in 'illa (salla') dayindun, amuin TARTANTUHUN mu in ika-15 sin Sha'ban puasahun. Atawa TARTANTUHUN mu in adlaw 13, 14, 15 (amun 3 white days sunnat puasahun kahaba' bulan) sin Sha'ban, sah in ha dugaing bulan di' mu puasahun in 3 white days yan.. amuyan in di' manjari.

No comments:

Post a Comment