Tuesday, May 27, 2014

Pag-ukab sin Human Rights Commision Monitoring Center ha Jolo

Hambuuk Commissioner sin Commission on Human Rights in nagdihil hilalaungan kaina ha pag-ukab sin kauna-unahan upis sin Human Rights ha Lupa' Sug.

Siya hi Hon Jose Manuel Mamamuag (amun ha patta).

Laung niya in participation, documentation iban reporting sin basic standards of human rights subay siya dahun pa kababaan bat maluhay in tau karungugan. Pagmisuwara kunu iban panglamuri in duwa mahalga element sin kasambuhan.

In Human Rights Office ha Sug kunu', laung pa niya, bukun adja ini magtabuk manga human rights cases. Pakusugun da isab nila in pagpamahalayak iban paghimati ha mga mahadjana sin Lupa' Sug bang unu in kapatut nila bilang manusiya.

In jimajatu kunu' sambat pa niya ha Sug biyaun, mataud kalingugan iban kulang in kasambuhan, ha biyadtu, timuman tuud in pagbutang sin Center ini.

Subay kunu' tuud awn panghati sin tau iban lagi subay sila lamud ha pagbissara ha halan kasambuhan.

Piyudji ra isab niya in RHRC ha pasalan pagda nila pa Lupa' Sug sin Center ha supaya kaluhayan na in manga tau iban kasuukan na magbayta sin manga kasusahn nila.

No comments:

Post a Comment