Tuesday, May 27, 2014

Unu in Schema iban Pygmalion Effect?

In "schema" amuna in makamdus panindug ta ha unu-unu na kahalan. Mahunit na yadtu mapinda iban mahunit majugjug. Bang sawpama makarungug kita kabtangan "politician" in muna-muna sumuwd pa pikilan ta "corrupt, sugarul, iban putingan."

In pangatud ta yadtu amuna in "schema" ta matungud pa kabtangan "politician". Yaun da siya ha lawm utuk ta, magkawn adja pa babaw bang awn makasabbut kaniya. Mapinda pa baha' yadtu?

Mapinda bang ta kabayaan pindahun.

In "Pygmalion Effect" amuna in hambuuk sanjata ta supaya mapinda in matugas pagpindahun. In kabtangan yan manunjuki pa magpakusug sin pangatayan ta iban pamikil ha pagpasandung sin katan karayawan adja. Lupahun ta naa in kangiy-an.

Ha biyadtu, awn da waktu, kugdanan da sila sin "atay-tu'lid" hihihi! Sambat hi Apu', in katan bissara kunu' duwaa.

Kanda bang marayaw in bissara ta, kalu, umuwk pa kanila in duwaa ta. Lagi-lagi, manjari pa in pagpasandung sin karayawan adja mausal ta ha kabuhianan ta. Bang kita malugi', ayaw kita magsusa landu', pikilun ta awn da waktu makauntung da isab kita.

Sambat da sin Tuhan, subay kita masabar ha katan hipagparatung niya. Biyadtu in puunan sin Ridjiki.

No comments:

Post a Comment